Koirien hy­vin­voin­ti­pal­ve­lut

Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lum­me

Meiltä löydät koi­raui­ma­lan lisäksi hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­ta kaikille koirille.
Me olemme täällä sinun koirasi hy­vin­voin­tia varten.
Jos sinulla on toiveita pal­ve­lui­hin, joita meiltä ei vielä löydy, laitathan meille toiveenne!


Tee varaus 

Uin­ti­kurs­sit

Pentujen uin­ti­kurs­si
Ter­ve­tu­loa Venyvän koiran pentujen uin­ti­kurs­sil­le!

Uin­ti­kurs­si koostuu kolmesta noin tunnin mit­tai­ses­ta uimala käynnistä. Kurssille otetaan neljä pentua ja uintiaika jaetaan kurssilla ta­sai­ses­ti kaikille. Uinti on raskasta, joten pentujen uintiajat ovat ly­hyt­kes­toi­sia.

Kurssille tulevan pennun tulee olla saanut en­sim­mäi­set ro­ko­tuk­set, ja ro­ko­tuk­ses­ta tulisi olla 2 viikon varoaika. Ikäraja pen­tu­kurs­sil­le on 12 kk. Tätä vanhemmat koirat suo­sit­te­lem­me ko­ke­mus­tem­me myötä yk­sit­täi­sil­le uin­ti­ker­roil­le osaavien oh­jaa­jiem­me kanssa. (Koiran uinti+ohjaaja)

Pen­tu­kurs­sil­la käytämme aikaa laajasti uimalan toi­min­toi­hin, sopivien pe­las­tus­lii­vien löy­tä­mi­seen, suihkussa olemiseen, rampille ja altaaseen tutus­tu­mi­seen sekä uinnin jälkeen kui­vat­te­luun.
Meillä uinnista halutaan pennulle aina hyvä kokemus. Useimmat koirat in­nos­tu­vat uinnista po­si­tii­vis­ten ko­ke­muk­sien kautta.

Kurssilla saatte edetä teille sopivaan tahtiin ja tutustua kaut­taal­taan uimalan toi­min­toi­hin. Kun koirat oppivat altaalla hyvän uin­ti­tek­nii­kan sekä osaavat altaalle liikkua tur­val­li­ses­ti rampista, saa uimalaan myöhemmin varattua oma­toi­mi­sia ui­ma­vuo­ro­ja.
Kurssia vetää Nina, eläin­ten­kou­lut­ta­ja.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa ui­ma­kou­luun!

Koi­ra­hie­ron­ta

Koi­ra­hie­ron­ta on tärkeä osa koiran koko­nais­val­tais­ta hy­vin­voin­tia.

Hieronta on parasta en­nal­taeh­käi­se­vä­nä ter­vey­den­huol­to­na. Hie­ron­nas­sa käymme tarkasti läpi koiran li­hak­sis­ton, nivelten mo­bi­li­soin­nin sekä tar­vit­taes­sa te­hos­tam­me hoitoa ma­ta­la­te­ho­la­se­ril­la. Hie­ron­nas­ta hyötyvät laajalti kaikki koirat, kokoon- ikään- tai har­ras­tuk­seen kat­so­mat­ta. Meillä jokainen koira kä­si­tel­lään tarkasti koiran omaa luonnetta kun­niot­taen ja aina niin, että he tulevat hoitoon mie­lel­lään uudelleen.

Hie­ron­taan tulevan koiran tulee olla terve. Kuume, iho­tu­leh­duk­set, vat­sa­tau­ti estävät hieronnan. Juok­suai­ka nartuilla ei ole suoraan este, mutta osa nartuista ei pidä kä­sit­te­lys­tä juoksujen aikaan. Jos koi­ral­la­si on epilepsia tai sy­dän­sai­raus- var­mis­tat­han eläin­lää­kä­ril­tä ettei tämä ole este hie­ron­nal­le. Hieronnan jälkeen koiran on syytä lepäillä muutama päivä, joten hieronta kannattaa ajoittaa sopivasti esim treenien vä­li­päi­viin.

Koirien hierontaa meillä tekevät Jutta ja Emeliina.

Kynsien leikkaus

Joskus koiran kynsien leikkuu vaikeutuu kotona ja on hyvä kääntyä asiassa am­mat­ti­lais­ten puoleen. Kynnet on syytä leikata muutaman viikon välein. Liian pitkät kynnet al­tis­ta­vat varpaita ja jalkoja vir­hea­sen­toi­hin. Leik­kaam­me kynnet vuosien ko­ke­muk­sel­la. Huo­mioit­han kuitenkin, että emme voi leikata kynsiä aggres­sii­vi­sil­ta koirilta.
Kynsien leikkuun ohessa vii­meis­te­lem­me kynnet tar­vit­taes­sa kyn­sit­rim­me­ril­lä sekä rasvaamme tassut koirien tas­su­va­hal­la.

Koiran fy­siik­ka­kou­lu­tus

Uudet fy­siik­ka­kurs­sim­me alkavat 9/22

Koiran ve­si­te­ra­pia

Käy­tös­säm­me on Ergobath ve­si­juok­su­mat­to.
Ve­si­juok­su­har­joit­te­lua ohjaavat koi­ra­hie­ro­ja/ur­hei­lu­koi­rien fy­siik­ka­val­men­ta­ja Jutta, koi­ra­hie­ro­ja Emeliina